วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

         วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ ในฐานะรองประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ (๓/๒) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุม