วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

         วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ ในฐานะรองประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ (๓/๒) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุม