วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

     วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์ประกอบการย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์