วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์