วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์