วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

      วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) ได้รับมอบหมายจากนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑