วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดโครงการแข่ง

 

ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการนักเรียนในชนบท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1“Loupumikhamthat Mizuho Games 2019”สนับสนุนโดยกองทุน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา รักการออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม การเเข่งขัน จำนวน 5 โรงเรียร ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ โรงเรียนบ้านโนนคำพอก โรงเรียนบ้านหนองญาติ โรงเรียนเมืองนครพนม โรงเรียนบ้านดงโชค ผู้เข้าร่วมโครงการเเข่งขันทั้งสิ้น 796 คน ณ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<