วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ พร้อมทั้งมอบนโยบายตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการตรวจราชการ โดยมีนายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ และคณะ นำเสนอข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ และให้การต้อนรับ