วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ พร้อมทั้งมอบนโยบายตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการตรวจราชการ โดยมีนายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ และคณะ นำเสนอข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ และให้การต้อนรับ