วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูในการพัฒนาการศึกษาต่อไป