วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการดำเนินงาน และพบปะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน จังหวัดอุดรธานี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี โดยสรุป ดังนี้ นโยบาย “ขอให้ดีกว่าเดิม และอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข” จุดเน้น “รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใส่ใจบริการ ชื่นชมผลงานร่วมกัน” แนวทางการดำเนินงาน “ มองอดีต เตรียมปัจจุบัน เป้ามั่นสู่อนาคต”

 

2563 01 03.1

 

 

2563 01 03.2

 

2563 01 03.3

 

2563 01 03.4

 

2563 01 03.5

 

2563 01 03.6

 

2563 01 03.7

 

เพิ่มเติม>>