วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ ได้มาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง(วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒  ศึกษานิเทศก์ กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ