วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 9 ได้บรรยายพิเศษ บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (อกศจ.) ในการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด รวมทั้งแนวทางการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัด(PEC) Provincial Education Communityเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายหรือภาพความสำเร็จเดียวกันสามารถตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัด /ภาค และยุทธศาสตร์ชาติ 20ปีได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯจังหวัดนครนายก โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กศจ.และ อกศจ.ทุกคณะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงS  30244881S  30244892S  30244895S  30244886S  30244882S  30244883S  30244885