วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo6 09012563วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เดินทางเข้ารับตำแหน่งพร้อมทั้งเป็นประธานประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ภายใต้กรอบแนวคิดพื้นฐานที่มุ่งเน้นข้อมูลสารสนเทศคู่กับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6