วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

           วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลโชติระวีนครสวรรค์ และได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม) เป็นประธานการประชุม โดยมีศึกษาธิการภาค ๑๘ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวน ๘๐ คน