วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลโชติระวีนครสวรรค์ และได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม) เป็นประธานการประชุม โดยมีศึกษาธิการภาค ๑๘ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวน ๘๐ คน