วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

     วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่นักเรียนดีเด่นและให้โอวาทแก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์