วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

     วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่นักเรียนดีเด่นและให้โอวาทแก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์