วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

     วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์..มีสถานศึกษาและผู้ปกครองนำเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก..