วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

reo6 13012563วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2563 และเตรียมการรองรับการตรวจราชการ ที่จะมีการลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 และ ในวันที่ 27-28 มกราคม 2563 นี้