วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

    วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช  ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) ร่วมเป็นเกียรติในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนนครสวรรค์ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ เป็นประธานการประเมินและคณะกรรมการ สรุปการบริหารกิจการโรงเรียนโดยนายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครสวรรค์..