วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่17 มกราคม 2563 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารความเชื่อมโยงและความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ในระบบ eMENSCR  ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ  อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติวิทยากร จากสำนัก ป.ย.ป.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และ ผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดใน 5 จังหวัด

 

S 30679062S 30679059S 30679061S 30679062S 30679063S 30679064S 30679065S 30679066S 30679067S 30679067S 30679068S 30679069S 30679070S 30679072S 30679073S 30679074S 30679074S 30679075S 30679075S 30679076S 30679077S 30679078S 30679079S 30679080S 30679081S 30679083S 30679084S 30679085S 30679086S 11722879