วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) พร้อมด้วย นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดน่านและแพร่ (ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2563) เพื่อมอบนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยในวันที่ 14 มกราคม ได้ติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าสัก อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน วันที่ 15 มกราคม โรงเรียนบ้านบ่อหลวง และโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน วันที่ 16 มกราคม ศูนย์การเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม อำเภอแม่จริมจังหวัดน่าน วันที่ 17 มกราคม โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) อำเภอสอง และโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (จันทิมาคม) อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และวันที่ 18 มกราคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ อำเภอร้องกวาง และสำนักงานกศน.จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวให้ขวัญกำลังใจ แก่ผู้อำนวยการและคณะครู บุคลากรทุก ๆ ท่านที่เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและขอบคุณที่ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในการตรวจราชการในครั้งนี้

 

งานตรวจนาน รวม