วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

opsreo13

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ในการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของหน่วยงาน จัดการศึกษาในพื้นที่ (Big Data) โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์