วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 ประธานในการประชุมการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางและกรอบการดำเนินงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

 

ประชม1