วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Reo6 05022563วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคใต้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วน โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคใต้ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนปฎิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้งานวิจัย ตามนโยบายเร่งด่วน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารหรือผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และ ภาค 6 รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 คน โดยจัดการประชุมระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต