วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการให้บริการประชาชน โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จากนั้นได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารเรียนของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประชมรบมอบนโยบายฯวทยาลยการอาชพเวยงเชยงรง