วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ได้รับเกียรติรับเชิญจากท่าน ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและเยี่ยมชมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการตัดสิน คณะครูผู้ควบคุมและนักศึกษาที่เข้าแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ ประเภท การร้อยมาลัยพระกร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ณ โรงแรมเพชรรัชต์กาเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด