วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันนี้ (7 มกราคม 2563) เวลา 09.30 น. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยมีนายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 และบุคลากรให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายการทำงานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและจังหวัด ให้เน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในพื้นที่ เช่น การทำ Big Data กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี การนำ Digital literacy เข้ามาพัฒนาคุณภาพครูในพื้นที่ เป็นต้น