วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วม พิธีเปิดวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 "102 ปี การศึกษาเอกชน" การศึกษาเอกชนทางเลือกสู่อนาคต ณ หอประชุมเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดฯ  โดยผู้กล่าวต้อนรับได้แก่ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้กล่าวรายงาน ได้แก่ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กช. การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงความเป็นมาของการศึกษาเอกชนในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้กับครู ผู้บริหารและผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาเอกชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความสามารถของนักเรียน ครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก จาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการจัดงานครั้้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานหลายท่าน อาทิ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น

 

 

 

2563.2.11.2

 

 

2563.2.11.3

 

 

2563.2.11.4

 

 

2563.2.11.5

 

 

2563.2.11.6

 

 

2563.2.11.1

 

 

MORE>>