วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

reo6 11022563วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาคใต้ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภาคใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศและระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6