วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ภาพรวมระดับภาค

โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

 

 

ประชมคณะทำงาน TFE 11 กพ 63