วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น.
นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗
ประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อสร้างจิตสำนึกและทราบถึงแนวปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุณี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

 

 

รูปภาพเพิ่มเติม...