วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น.
นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗
ประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อสร้างจิตสำนึกและทราบถึงแนวปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุณี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

 

 

รูปภาพเพิ่มเติม...