วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 และนางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 

63.2.14.2.12

 

 

63.2.14.2.3

 

63.2.14.2.6

 

 

63.2.14.2.8

 

63.2.14.2.10

 

MORE>>