วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้ร่วมคณะตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2563 กับนายมณฑล ภาคสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการเพื่อติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

475590E03A92F-76B9-4D97-8126-AC35EEB7D8416A929B4E-8735-4F76-800B-55617E3B3F8C751CFDF3-19F5-47D8-ACAD-C7D057632276475594757347571475704756947568475674756647563