วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ และคณะ ร่วมกันติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในภาคเช้า ติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี หลังจากนั้นได้ติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ สังกัด สพป.อน.๑ โดยมีศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน