วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ ในฐานะรองประธานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม