วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วันที่ 16 มีค. 63 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมด้วยนายวิโรจน์ สุริยายนต์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางศิริพร แสนกรุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางจุฑารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1/2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยมีนายชัยณรงค์ แสงคำ ศึกษาธิการจังหวัดเลย และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการตรวจราชการ เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กและ ผลการสอบ O-NET ในภาพรวมของจังหวัดเลย
2563 03 16.1
 2563 03 16.2
2563 03 16.3
2563 03 16.5
2563 03 16.4