วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   

         วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรสำนักงานศึกษาการภาค 16 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในแต่ละชั้นของอาคาร จากนั้น ได้นำบุคลากรทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะประชุม เครื่องใช้สำนักงาน และพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

 

กจกรรม โคโรนา 2019