วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 20 มี.ค.63 รับท่านศัจธร

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางประไพใจ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่านศัจธร วัฒนะมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ในโอกาสนี้
นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 ได้มอบนโยบายในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ในครั้งนี้ด้วย