วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมีบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ทุกคน เข้าร่วมประชุม.

2563 03 19.1

2563 03 19.2

 

 

 

 

2563 03 19.3

 

2563 03 19.4

 

2563 03 19.5

 

2563 03 19.6

 

2563 03 19.7