วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ เป็นประธานการประชุม