วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)โดยให้ข้าราชการบุคลากรและผู้เข้ามาใช้บริการลงชื่่อตรวจวัดไข้ก่อนเข้าบริเวณสำนักงาน ทั้งนี้ได้จัดบริการแอลกอฮอล์เจลบริการทุกห้องทำงานและจุดใช้งานร่วม นอกจากนี้ ให้ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่"หลักสูตรข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 - 14 มีนาคม 2563 ให้หยุดปฏิบัติราชการและเฝ้าระวังตนเองโดยกักตัวอยู่ที่พักและให้รายงานอาการเพื่อทราบ เป็นเวลา 14 วัน

p24363.gif - 172.79 Kb