วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ได้รับมอบหมายจากท่านสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ (๓/๒) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร