วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รักษาการศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี พ.ศ. 2563 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ) ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองทุนพระราชทานฯ  ณ  ห้องประชุมเสียงแคน  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

1587131828621