วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 16 เม.ย.63 ประชุมทุน ม.ท.ศ. รุ่น 12

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ดำเนินการจัดประชุมกลั่นกรองโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 โดยการประชุม Zoom Meeting เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดในพื้นที่ ศธภ.14 และสำนักงานศึกษาธิการภาค 14โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองระดับภาค ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และศึกษาธิการภาค 14 เป็นเลขานุการในการประชุมฯ การประชุมพิจารณากลั่นกรองในระดับภาคการศึกษา เพื่อพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปีการศึกษา 2563 ที่จังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนในระดับจังหวัด เสนอชื่อให้ ศธภ.14 ตามแบบรายงานข้อมูลของนักเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัด เพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในระดับภาคให้เหลือจำนวน 8 ราย จึงได้ดำเนินการในวันที่ 16 เมษายน 2563 เพื่อนำรายชื่อจัดส่งให้กับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อไป