วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 23 เมษายน 2563  นายปรีดี ภูสีน้ำ รักษาการศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 ให้การต้อนรับ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ติดตาม ในโอกาสเยี่ยมชมสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ในการปฏิบัติงาน  ณ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 12  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น