วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลมาประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชพฤษก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม