วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ในฐานะรองประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุม