วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ในฐานะรองประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม