วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดประชุมร่วมเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปี 2562 ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)ระดับภาค ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ ธนาวัฒน์ คำราชศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ทำหน้าที่เลขานุการ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ในที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร พร้อมจัดลำดับความสำคัญ และสรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านความเห็นชอบร่วมกัน จำนวน 8 ราย

p30463.gif - 252.79 Kb