วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

1zoomreo7

 

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ ขับเคลื่อนนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักการจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ ๑ ในการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการประชุมทางไกล โดยมอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา จัดทำคู่มือประกอบการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่มีความสนใจในการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings สามารถนำไปใช้สำหรับการประชุมออนไลน์ หรือจัดการเรียนรู้ออนไลน์ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานได้จากเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ http://www.reo7.moe.go.th

 

1Zoom 27463