วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

2reo7new

 

ไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อมจะเลวร้ายและรุนแรงแค่ไหน การเรียนรู้ที่เข้าถึงและมีคุณภาพสำหรับเด็กไทยทุกคนเป็นเป้าหมายสูงสุด ตามแนวคิด "การเรียนรู้นำการศึกษา" โรงเรียนอาจจะหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ จัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด อำนวยการให้นักเรียนทุกคน สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ แม้จะไม่สามารถไปโรงเรียนได้ ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเสนอขอช่องดิจิทัล TV จาก กสทช. ทั้งหมด ๑๓ ช่อง เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถเรียนผ่าน DLTV ได้ ตัดสินใจนโยบายต่างๆ บนพื้นฐานของการสำรวจความต้องการทั้งจากนักเรียน ครู และโรงเรียน ปรับปฏิทินการศึกษาของไทยให้เอื้อต่อการ "เรียนเพื่อรู้" ของเด็กมากขึ้น บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และทำให้ท่านได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

 

                                                          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

                                                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2reo7news