วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 29 เม.ย.63 รวมรูป ประชุม กศจ.ยโสธร

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอชื่อ      ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งทีี่ว่าง โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
โดยมีนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมครั้งนี้